bg_flag
uk_flag

Европейски проекти


Overview
 

За контакти:

Асеновград
бул. България 73
тел.:(0331) 68390
факс: (0331) 64048
GSM: 088 9308371


geomabg@abv.bg

EU

 

В изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.040-0600-C01 Подобряване на производствения капацитет във фирма Геома БГ ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на предвидените по проекта активи с обособени позиции:
Обособена позиция 1 (ОП1) ,,Срязващ апарат - 2 бр."
Обособена позиция 2 (ОП2) , ,,Преса за точково натоварване - 1 бр."
Обособена позиция 3 (ОП3) ,,Консолидационен апарат - 1 бр."
Обособена позиция 4 (ОП4),,Сушилен шкаф - 1 бр."
Обособена позиция 5 (ОП5),,Тресачна машина за пресевен анализ - 1 бр. "
Обособена позиция 6 (ОП6),, Муфелни пещи вариант 1 - 1 бр."
Обособена позиция 7 (ОП7),, Муфелни пещи вариант 2 - 1 бр."
Обособена позиция 8 (ОП8) ,,Компресор - 1 бр. "
Обособена позиция 9 (ОП9) ,, Преса 25 тона - 1 бр."
Обособена позиция 10 (ОП10) ,,Лентоотрезна машина - 1 бр."

Дата на публикуване: 05.07.2021г.
Срок за подаване на оферти: 15.07.2021г.

  Документация по обявена процедура за избор на изпълнител_10 ОП
   
 
  Документация по тръжна процедура-Компресор 1 бр